header stenen

Kuil-methodiek

Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de KUIL®-methodiek. De KUIL®-methodiek is een wetenschappelijk getoetste trainingsmethodiek gericht op de ontwikkeling van houding en gedrag. 

De methodiek is in de jaren ’90 ontwikkeld door Piet Gilsing en Otto Lolkema en wordt beheerd door Bureau Lolkema.
 
De methodiek wordt toegepast in de vorm van trainingen bij ontwikkeling- en verandertrajecten. Met behulp van deze methodiek zijn we in staat om in zeer korte tijd persoonlijke, gedragsmatige en motivationele kwaliteiten en belemmeringen te signaleren en voor deelnemers zichtbaar en voelbaar te maken.
Deze inzichten geven de mogelijkheid bij te sturen en 'nieuw' gedrag te ontwikkelen. De effecten en gevolgen daarvan worden zichtbaar gemaakt, waarbij het ‘nieuwe’ en gewenste gedrag met de KUIL®-methodiek wordt verankerd. 
 
De methodiek bestaat uit (1) een geïntegreerd samenstel van KUIL®-opdrachten, daarop aansluitende (2) handvatten in de vorm van praktische en hanteerbare theoretische modellen en (3) een specifieke toonzetting van de trainers/begeleiders, één en ander voortkomend uit de wijze waarop tegen (het functioneren van) mensen aangekeken wordt. 
Elk uitgevoerd KUIL®-traject bestaat uit een unieke mix van deze drie elementen, afhankelijk van doel, doelgroep en wensen van de opdrachtgever. 
 
De deelnemers krijgen gedurende een KUIL®-traject de mogelijkheid om:
  • effecten van gedrag concreet te ervaren
  • deze ervaringen vanuit verschillende hoeken te bezien en te overdenken;
  • vanuit ervaringen en aangereikte kennis nieuwe denkbeelden te ontwikkelen;
  • denkbeelden via doelgerichte experimenten toe te passen, te ervaren en in gedrag te verankeren.
Om doelstellingen te realiseren komen in een KUIL®-traject in ieder geval de volgende aspecten altijd aan de orde:
  • positionering: het vergroten van inzicht in het eigen functioneren; 
  • het in gedragsmatig opzicht effectiever omgaan met aspecten van eigen functioneren, i.c. uitbreiding van functioneel gedragsrepertoire;
  • het herkennen van patronen in de wijze waarop het feitelijk functioneren (van deelnemers) zich verhoudt tot gewenste houdings- en gedragaspecten; 
  • het aanbieden van handvatten en modellen waarmee deelnemers zichzelf (en collega’s, medewerkers) kunnen sturen en ondersteunen, met andere woorden het uitbreiden van sturende en gedragsmodificerende vaardigheden.

 

Zie voor meer informatie: www.kuiltrainingen.nl .